General Convention May 2022

General Convention May 2022 Zoom Convention https://www.youtube.com/watch?v=riIayuG7rwM Day 01 – 21 May 2022 01 சகோ. ஜோஸ்வா (கோவை) மீட்பும் திரும்பகொடுத்தலின் வேலையும் 10:00AM – 11:00AM 02 சகோ. ரவிக்குமார் (ஊட்டி) புது சிருஷ்டியின் குடும்பம் 11:35AM – 12:35PM 03 சிம்போசியம் (தொகுப்பாளர்) – சகோ. சதீஷ் (குன்னூர்) 02:10PM – 03:30PM 04 சகோ. ரிக் கன்னிங்ஹாம் (USA) ஏழு வாதைகளை ஊற்றுதல் 03:35PM – 05:00PM